close

 

Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies per tal de que puguem millorar la seva experiència web.

 

TERMES I CONDICIONS

A. Requisits per a la realització de les formacions:

Els cursos estan reconeguts com a formació permanent del professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tant, per a què sumin mèrits de formació a les oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. és indispensable ser mestre amb el Grau de magisteri (o equivalent), per un professor de secundària que tingui el CAP o el Màster de secundària i als Tècnics d'Educació Infantil per a la seva pròpia baremació. És indispensable ja tenir els estudis acabats i per tant no estar estudiant el Grau en el moment de realitzar el curs.

B. Descompte d'antic alumne:

Es considera antic alumne, tot aquell que ha realitzat un curs de formació permanent.

C. Política de devolucions:

Es retornarà l'import del curs en el cas de baixa justificada: malaltia prolongada justificada, baixa laboral de caràcter físic/psíquic o hospitalització. És estrictament necessari adjuntar la documentació que ho justifiqui.
En el cas de no poder acabar el curs dins de les seves dates, es dona la possibilitat a l'alumne de canviar de convocatòria de la mateixa formació, però no es retornarà l'import del curs, ja que l'alumne ha tingut accés a la formació i s'ha pogut descarregar tot el seu contingut. 

D. Protecció de dades:

En compliment de la Llei LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002 s’informa a l’alumne que les dades de caràcter personal que ell/ella mateix/a ha facilitat expressament en el present contracte seran custodiades en un fitxer segur i no es traspassaran a terceres persones. L’interessat/da podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant-nos un e-mail a info@xedra.cat, sol·licitant la baixa del servei d’informació.

A continuació li exposem les condicions d'ús de la pàgina web de XEDRA. La navegació per aquesta pàgina li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1. Dades de l’empresa

En compliment amb el deure informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: www.xedra.cat és una plataforma web de comercialització de formació online, amb domicili en Carrer major 85 baixos, 25124 de Rosselló.

Ens podeu contactar a info@xedra.cat, per a contactar via correu electrònic i per telèfon al 973720815 de dilluns a divendres de 16 a 20 hores.

La Societat es denomina ASSOCIACIÓ XEDRA PER L'ENSENYAMENT I EL DESENVOLUPAMENT EN L'ÀMBIT RURAL, en endavant XEDRA, amb CIF: G25822156.

2. Usuaris i normes d’ús

L'accés i/o ús del portal de XEDRA atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.

XEDRA proporciona l'accés a informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) propietat de XEDRA als quals l'usuari pugui tenir accés.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

Com a conseqüència d'aquest registre, a l'usuari se li pot proporcionar una primera contrasenya per a gestionar les seves dades personals a l’espai web i una segona clau d’accés al Campus Virtual, necessària per a poder dur a terme el servei contractat. D’aquestes claus, l’usuari en serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial de les mateixes.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple fòrums de discussió o activitats de dins dels cursos) que XEDRA ofereix a través del seu portal, a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (II) difondre contingut o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físic i lògics de XEDRA dels seus proveïdors o de terceres persona, introduir a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistema físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. XEDRA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin els drets anteriorment esmentats i, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, XEDRA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris.

3. Protecció de dades

XEDRA compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetllar per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a XEDRA, és farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, XEDRA informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el comerç electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

4- Propietat intel·lectual

XEDRA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les dades personals recollides en la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de XEDRA o bé que disposa de permisos dels seus propietaris. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de XEDRA. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de XEDRA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de XEDRA .

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

La nostra intenció és la d'oferir un portal web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

XEDRA no es fa responsable en cap cas, de l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

XEDRA no és responsable de la transmissió de virus o programes maliciosos en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

XEDRA no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hipervincles.

6. Modificacions

XEDRA es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri adequades al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa pàgina com la forma en la qual aquests apareguin presentat o localitzats al seu portal.

7. Dret de denegació d'accés

XEDRA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions d'ús.

8. Termes generals

XEDRA perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització d'aquest portal s'esmenarà davant els tribunals competents.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari

9. Política de privacitat

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'Abril del 2016, ASSOCIACIÓ XEDRA, d'ara endavant XEDRA, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per ASSOCIACIÓ XEDRA empresa de formació permanent del professorat, amb domicili en Carrer major 85 baixos, 25124 - Rosselló, CIF G25822156 i correu electrònic info@xedra.cat.

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a XEDRA i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: info@xedra.cat.

La visita al web de XEDRA no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web, seran utilitzats en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Les dades seran incorporades en els fitxers de dades de caràcter personal dels quals és responsable XEDRA on seran tractats de conformitat amb l'establert en la LOPD.

XEDRA adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritza

Al moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar dades considerades com a obligatoris suposarà la no prestació o impossibilitat a accedir al servei pel qual es sol·licita. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima als serveis oferts.

Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes especificats en la LOPD. Aquests drets podran ser exercits comunicant-se per escrit, per correu ordinari, amb XEDRA amb domicili en Carrer major 85 baixos, 25124 - Rosselló o per correu electrònic a info@xedra.cat.

Així mateix, XEDRA procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recaptats.

10. Cessió o comunicació de dades

L'usuari accepta que les seves dades poden ser cedides, exclusivament per a dur a terme el servei contractat amb XEDRA, a altres entitats amb les quals es subscrigui acords de col·laboració, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal i sense necessitat que li sigui comunicada cada primera cessió que s'efectuï als referits cessionaris. Aquest consentiment a la cessió de dades té caràcter revocable de conformitat amb la legislació vigent.

Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents per les quals ha estat autoritzat.